e-Ovlaštenja

Dobro došli na stranice podsustava e-Ovlaštenja

Dobro došli na stranice podsustava e-Ovlaštenja. e-Ovlaštenja je tehničko-tehnološko rješenje koji omogućava identifikaciju zakonskih zastupnika poslovnih subjekata i generiranje i upravljanje Dokumentima ovlaštenja od strane zakonski ovlaštenih osoba i drugih osoba unutar poslovnog subjekta koje su opunomoćene za zastupanje te upravljanje pravima pristupa poslovnim e-uslugama.

E-Ovlaštenja omogućuje Korisnicima davanje/primanje ovlaštenja i registraciju na poslovne e-usluge preko web sučelja. Kako bi ovlaštenje bilo važeće, trebaju ga potpisati svi potrebni potpisnici na strani Opunomoćitelja (ovlaštena osoba koja daje pravo) i Opunomoćenika (osoba koja prima pravo).

Ovlaštenim osobama poslovnog subjekta omogućeno je samostalno korištenje podsustava, a za sve Korisnike koji nisu u mogućnosti isto odraditi samostalno, kao i za sve poslovne procese koji se ne mogu automatizirati u potpunosti zbog neuređenosti evidencija Pružatelja atributa, u poslovnicama FINE omogućena je podrška kroz ulogu Referenta e-Ovlaštenja.Prijava putem NIAS-a